ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ผู้รายงานข่าวรายงานว่า ที่ทำการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

ได้เปิดรับฟังความเห็น แนวทางในการห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ให้บริการหรือช่วยเหลือการให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล ที่มีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝากและก็การให้กู้ยืม (deposit taking & lending) เพื่อป้องกันผู้ซื้อขายและก็พสกนิกรจากการเสี่ยงทางธุรกิจของผู้ให้บริการธุรกรรม แล้วก็เพื่อช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากการเข้าใจผิดว่า เป็นบริการที่มีการควบคุมดูแลจากหน่วยงานดูแล กระทั่งบางทีอาจส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของประชากร

เนื่องด้วยยังไม่มีการควบคุมดูแลทั้งในและเมืองนอก และปัจจุบันมีผู้ให้บริการในเมืองนอกหลายรายที่ประสบปัญหาด้านสภาพคล่องจนต้องหยุดให้บริการและก็มีการระงับการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สินทรัพย์ดิจิทัล

ได้เปิดรับฟังความเห็นเกี่ยวกับแนวทางสำหรับในการควบคุมดูแล โดยมีหลักสำคัญ ดังต่อไปนี้

1.ห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วก็นำสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากไปให้กู้เงินหรือลงทุนรวมทั้งจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝาก

2. ห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลโดยจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ฝาก ถึงแม้ผลตอบแทนดังที่กล่าวถึงมาแล้วไม่ได้มาจากการนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากไปหาประโยชน์ (ได้แก่ อาจมาจากงบประมาณสนับสนุนการค้าขายบริษัทหรือบริษัทในกรุ๊ป เป็นต้น) ก็ตาม เว้นแต่ว่ามีลักษณะเป็นการสนับสนุนวิธีขายตามหลักมาตรฐานที่คณะกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนด

3.ห้ามกระทำการโฆษณาหรือเชิญชวนบุคคลทั่วไปหรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนการให้บริการ deposit taking & lending ของผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่น อย่างเช่น เป็นช่องทางให้ลูกค้าสามารถใช้บริการผู้ให้บริการ deposit taking & lending ในเมืองนอกผ่านแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันของผู้ประกอบธุรกิจได้ เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ยังได้เปิดรับฟังความเห็นแนวทาง เกี่ยวกับการปรับปรุงการเปิดเผยความเสี่ยงจากการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีและก็การกำหนดค่าการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลต่อธุรกรรมอย่างน้อย 5,000 บาท เพื่อมั่นใจว่าผู้ซื้อขายจะมีความสามารถเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การลงทุนและก็การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน และก็สามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับที่พอดี สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งได้ข้อมูลประกอบกิจการตัดสินใจอย่างเพียงพอ